Privacy Statement Mr. Lieke

Datum laatste wijziging: 11 maart 2020

Mr. Lieke is de Legal Business Partner en privacyspecialist voor jouw organisatie. Een verwijzing naar ‘Mr. Lieke’, ‘wij’, ‘ons’ of de ‘organisatie’ is een verwijzing naar Mr. Lieke en de relevante bij de verwerkingsactiviteit betrokken ondernemingen.

Mr. Lieke hecht groot belang aan jouw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacyverklaring beschrijft onze privacy praktijken met betrekking tot de activiteiten die in dit Privacyverklaring worden genoemd. Lees dit Privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij tot de persoon te herleiden informatie (‘persoonsgegevens’) verzamelen, gebruiken, delen en verwerken, en welke rechten en keuzes je hebt met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Mr. Lieke, gevestigd en kantoorhoudende aan de Loopkantstraat 25 te (5405 AC) Uden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66017017.

Heb je vragen over dit Privacy Statement? Neem gerust contact op per e-mail via info@mrlieke.nl.

Verwerkingsactiviteiten

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden wanneer je:

 • Eén van onze websites bezoekt waar dit Privacy Statement getoond wordt of waar een link naar dit Privacy Statement te zien is;
 • Onze sociale media-pagina’s van ons bezoekt;
 • Ons (hoofd)kantoor bezoekt;
 • Gebruik maakt van onze (juridische) dienstverlening;
 • Reageert op een vacature en/of je CV meestuurt;
 • Berichten van ons ontvangt, waaronder e-mails, telefoongesprekken, sms- of faxberichten;
 • Ons een vraag stelt of contact met ons opneemt op welke wijze dan ook;
 • Een (medewerker van een) leverancier of een andere zakelijke partner van ons bent.

Onze websites en diensten kunnen links bevatten naar andere websites, applicaties en diensten die door derden onderhouden worden, bijvoorbeeld Facebook. De informatiepraktijken van zulke andere diensten of van sociale media-netwerken die de sociale media-pagina’s van ons merk hosten, worden beheerst door de privacyverklaringen van deze derde partijen. Je kunt deze doornemen om de privacy praktijken van de derde partijen beter te begrijpen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: 

 • Persoonsgegevens die wij van jou verwerken wanneer je een (potentiële) Opdrachtgever van ons bent

Dit betreffen persoonsgegevens die nodig zijn voor het aanbieden en uitvoeren van onze dienstverlening, zoals: voor- en achternaam (voorletters), geslacht, e-mailadres (werk en privé), telefoonnummer (werk en privé), naam en vestigingsadres van de organisatie waar je werkzaam bent, jouw functie, declaratieadres, en alle andere informatie die je in het kader van onze dienstverlening aan ons verstrekt. Wij houden daarnaast bij welke diensten je afneemt en hebt afgenomen en wanneer dit is geweest. Ook kunnen wij jouw voorkeuren vastleggen.

 • Persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je contact met ons opneemt

Dit betreffen persoonsgegevens die je invult op het contactformulier op onze website of de persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je telefonisch, per e-mail of op welke wijze dan ook contact met ons opneemt. Dit kunnen bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens zijn, die je verstrekt wanner je een vraag, verzoek of klacht indient.

 • Persoonsgegevens die je ons verstrekt in het kader van een (open) sollicitatie

Wanneer je reageert op een vacature of wanneer je een open sollicitatie stuurt, kunnen wij persoonsgegevens verwerken die je aan ons in het kader van de sollicitatieprocedure verstrekt. Het kan daarbij onder andere gaan om je naam, e-mailadres, informatie die is vastgelegd in jouw CV en/of jouw motivatie- en/of sollicitatiebrief, zoals gegevens over je professionele of academische achtergrond (referenties, cijferlijsten, getuigschriften etc.) alsmede de gegevens die je gedurende de procedure verstrekt, waaronder verslagen van gesprekken die wij met je hebben. Wij kunnen ten behoeve van een sollicitatieprocedure ook openbare (zakelijke) websites raadplegen, zoals LinkedIn en contact opnemen met de door jou verstrekte referenties.

 • Persoonsgegevens die je verstrekt in het kader van een zakelijke relatie die wij met je hebben

Ook wanneer je geen opdrachtgever van ons bent kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je een zakelijke relatie van ons bent of wanneer je een medewerker bent bij onze Opdrachtgever. In dat geval leggen wij bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens vast: voor- en achternaam (voorletters), e-mailadres (werk en privé), telefoonnummer (werk en privé), naam van de organisatie waar je werkzaam bent en eventueel overig gegevens die van belang zijn.

 • Persoonsgegevens uit openbare bronnen

Wanneer je contact met ons opneemt of wanneer je een opdrachtgever van ons bent kunnen wij persoonsgegevens van jou verwerken die wij krijgen uit (openbare) bronnen zoals zakelijke websites zoals LinkedIn, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Gebruik van Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Meer weten over cookies, lees dan ons Cookie Statement.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Aanbieden en de uitvoering van de dienstverlening(sovereenkomst): in de voorfase (offerte) en nadat je ons een opdracht hebt verstrekt tot het leveren van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens om een overeenkomst met je aan te gaan en om deze uit te voeren.
 • Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van onze dienstverlening, uit te nodigen voor evenementen en om anderszins contact te houden: wij gebruiken jouw contactgegevens om je op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen en evenementen die wij organiseren. Voor het verzenden van zakelijke berichten aan bestaande klanten heeft Mr. Lieke een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien noodzakelijk vragen wij je om toestemming. Gegeven toestemming kun je altijd intrekken.
 • Aannemen van personeel;
 • Ontwikkelen en verbeteren van onze website;
 • Ontwikkelen en verbeteren van onze diensten en dienstverlening;
 • Het verbeteren van de beveiliging van onze websites en diensten;
 • Beheren van inschrijvingen voor en aanwezigheid bij evenementen en/of trainingen;
 • Signaleren van klantmogelijkheden;
 • Voor het doen van analyses;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen: wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijke verplichting die op ons rust en/of om te kunnen voldoen aan normen en standaarden uit onze branche. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om financiële gegevens te bewaren op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Als je een (potentiële) opdrachtgever van ons bent, verwerken wij persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij samen aangaan of zijn aangegaan.

Mr. Lieke kan ook persoonsgegevens verwerken omdat zij hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang om onze diensten onder de aandacht te brengen bij onze (potentiele) opdrachtgevers of het verbeteren van onze dienstverlening. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, gaan wij eerst zorgvuldig na of jouw belangen hieraan niet in de weg staan.

Ten slotte verwerken wij jouw persoonsgegevens omdat er een wettelijke verplichting op ons rust.

Wanneer wij geen beroep kunnen doen op voornoemde grondslagen, kunnen wij je om toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Wij verwerken als verwerkingsverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben of toestemming van jou hebben ontvangen. Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens enkel onder voorwaarde dat bij die uitvoering is voorzien in zodanig waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij maken gebruik van de diensten van derden om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Mr. Lieke. Jouw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Mr. Lieke heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Mr. Lieke te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Worden jouw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Wij kunnen gebruik maken van e-mail dienstverleners of hosting partijen die buiten de EER zijn gevestigd. Wij nemen in voorkomende gevallen maatregelen de doorgifte van persoonsgegevens te legitimeren, bijvoorbeeld door te controleren of een partij is aangesloten bij het Privacy Shield (bij doorgifte naar de Verenigde Staten) of door een doorgifte overeenkomst te sluiten gebaseerd op de Standard Contractual Clauses.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt. De bewaartermijn die wij hanteren is afhankelijk van het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken, en of er specifieke wettelijke bewaarplichten op ons rusten.

Wanneer je een klant of leverancier van ons bent, bewaren wij jouw persoonsgegevens tot twee jaren na het einde van de overeenkomst die wij met je hebben, behoudens de gegevens die onder de boekhoud- en bewaarverplichting van 7 jaren vallen.

Wanneer je reageert op een vacature of wanneer je een open sollicitatie aan ons richt, bewaren wij jouw persoonsgegevens tot 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Wanneer je daarvoor toestemming geeft, bewaren wij jouw persoonsgegevens ten behoeve van de sollicitatie maximaal 1 jaar.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden jouw persoonsgegevens verwijderd. Als technische redenen ons verhinderen gegevens volledig uit onze systemen te verwijderen, treffen wij passende maatregelen om verder gebruik van die gegevens te voorkomen.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je verschillende rechten. Door deze rechten kun je (beter) inzicht krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen hoe met deze gegevens wordt omgegaan.

 • Recht op inzage: je hebt het recht om te vragen welke gegevens wij van jou hebben.
 • Recht op correctie: als blijkt dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben, moet dit worden gecorrigeerd.
 • Recht om vergeten te worden: indien je erom vraagt, dienen wij jouw gegevens te verwijderen.
 • Recht om beperking van een verwerking: in bepaalde gevallen kun je aangeven dat wij moeten stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Dit is onder andere het geval als jouw gegevens mogelijk onjuist zijn of als de gegevens niet meer nodig zijn.
 • Recht van bezwaar: in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Het recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.

Als je een beroep wilt doen op een van deze rechten kun je contact opnemen met ons via info@mrlieke.nl. Wij streven ernaar binnen 30 dagen gehoor te geven aan je verzoek. Dit is afhankelijk van de complexiteit van je verzoek.

Jouw voorkeuren voor e-mailmarketing berichten

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken met het doel om marketingberichten te versturen aan je, kun je jouw ontvangst van marketingberichten die geen verband houden met de dienstverleningsovereenkomst met Mr. Liekebeheren door onderaan marketing-e-mails op ‘Afmelden’ te klikken.

Wij willen je erop wijzen dat het afmelden voor marketingberichten je niet afmeldt voor belangrijke zakelijke berichten die verband houden met jouw huidige relatie met ons, zoals berichten over jouw abonnementen of evenementinschrijvingen, dienstberichten en beveiligingsinformatie.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen voorzorgsmaatregelen – waaronder organisatorische, technische en fysieke maatregelen – om de persoonsgegevens die wij verwerken of gebruiken te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of toegang. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van jouw wachtwoord, het beperken van de toegang tot jouw apparaten en het afmelden van onze websites na jouw sessies.

Wijzigingen in dit Privacyverklaring

Ons Privacyverklaring kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. Op de eerste pagina van ons Privacyverklaring staat de datum van de laatste wijziging vermeld. Op onze website www.zusje.nl kun je altijd de laatste versie van het Privacyverklaring inzien.

Vragen

Heb je een vraag over de verwerking of beveiliging van jouw persoonsgegevens? Stel deze dan via het contactformulier op de website of via info@mrlieke.nl.

Klachten

Je kunt een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@mrlieke.nl.

Wij hechten er waarde aan om samen met je een oplossing te vinden voor jouw klachten of zorgen die je hebt met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens en jouw privacy. Ben je van mening dat wij je niet konden helpen met jouw klacht of vraag, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.