Het coronavirus heeft wereldwijd een grote impact op iedereen. Zo ook op jouw bedrijf. De bestelde goederen worden bijvoorbeeld niet of niet op tijd geleverd of jouw goederen worden niet afgenomen, waardoor je schade lijdt. In deze tijd is een goed contractbeheer en -management essentieel. Wat kun je doen om jouw schade zoveel mogelijk te beperken?

Doe een contractcheck

Controleer contractuele en wettelijke bepalingen of je de kosten kunt verhalen op de andere partij. Bekijk hiervoor onder andere de bepalingen inzake overmacht, meldingsplichten, aansprakelijkheid en uitsluitingen (exoneraties). Bij de beoordeling moet je alle omstandigheden van het geval betrekken, zijn er bijvoorbeeld al overheidsmaatregelen genomen? Deze kunnen kostenverhaal namelijk beperken.

Verder is het belangrijk om te controleren of je een overeenkomst wellicht kunt beëindigen of dat je de uitvoering van de overeenkomst kunt opschorten. Controleer hiervoor onder andere de bepalingen over duur, opzegging, opschorting, beëindiging en overmacht. Beoordeel of het coronavirus binnen de reikwijdte van (één van deze) bepalingen valt en wat de gevolgen zijn van het inroepen van de bepalingen.

Check je verzekeringspolis

Controleer je verzekeringspolis of je mogelijk gedekt bent in verband met schade die je lijdt als gevolg van het coronavirus. Indien je verzekerd bent, check voor welke schade je verzekerd bent. Uitspraken over de dekking in eerdere, soortgelijke gevallen (bijvoorbeeld bij de Mexicaanse griep) van verzekeringsmaatschappijen en rechters kun je gebruiken bij de beoordeling.

Contractmanagement: strategie en alternatieven

Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen adviseren wij om de strategie ten aanzien van het contractmanagement opnieuw te bepalen. Denk hierbij aan maatregelen om voorlopig geen nieuwe (lange termijn) relaties aan te gaan, alternatieve te zoeken voor de huidige processen of bepalingen op te nemen in toekomstige contracten die in dergelijke situaties voorzien.

Let hierbij wel op de continuïteit van de organisatie. Lange termijn relaties voor een essentieel onderdeel van het proces moeten doorgang vinden. Wanneer je kiest voor een alternatief proces dan is het belangrijk om te weten of de extra kosten voor jouw rekening komen. Zo niet, dan is het verstandig eerst de baten tegen de extra kosten af te wegen.

Van check naar actie

Onderneem actie als jij of je leverancier bijvoorbeeld niet of niet tijdig de afgesproken goederen kan leveren, een beroep kunt doen op overmacht, een boete op kan leggen of wanneer jouw klant recht heeft op een schadevergoeding.

Mr. Lieke kan jouw organisatie ondersteunen bij de juridische beoordeling van de contracten. Vervolgens kunnen we samen bepalen welke acties je moet ondernemen.