Algemene Voorwaarden

Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Mr. Lieke is de handelsnaam van de eenmanszaak Mr. Lieke, Juridisch Advies. Zij stelt zich ten doel om kwalitatief hoogstaande juridische diensten te verlenen. Dit met name op het gebied van het huurrecht, arbeidsrecht, verbintenissenrecht, consumentenrecht civiele vorderingen tot €25.000,-, algemeen juridische zaken alles in de ruimste zin des woords.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Mr. Lieke, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Opdracht

Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door Mr. Lieke.

Artikel 3 Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever vrijwaart Mr. Lieke van aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Artikel 4 Tarieven

1. De kosten van uitvoering van opdracht door Mr. Lieke omvatten het eigenlijke honorarium en indien van toepassing de zogenaamde verschotten.

2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.

3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Mr. Lieke periodiek, per 1 januari van elk jaar, vast te stellen basistarief. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Mr. Lieke bevoegd om ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basistarief te wijzigen.

4. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht van Mr. Lieke ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals, maar niet alleen, griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels, vertaalkosten, etc.). Mr. Lieke berekend geen kantoorkosten.

Artikel 5 Betaling

1. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal één kalendermaand gedeclareerd.

2. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen. Reclamaties over een factuur dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk in het bezit van Mr. Lieke te zijn, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt ingestemd te hebben met de declaratie.

3. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het declaratiebedrag een gekapitaliseerde rente van 15% per jaar verschuldigd.

4. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 70,00.

5. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Mr. Lieke haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Indien tot opschorting wordt overgegaan, zal dit zoveel mogelijk met opdrachtgever worden gecommuniceerd. Mr. Lieke is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

6. Indien de opdrachtgever een consument is, worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten. Mr. Lieke zal bij het niet betalen van een vordering de consument aanmanen en een betaaltermijn gunnen van 14 dagen. In de aanmaning staat opgenomen wat de gevolgen zijn van het niet tijdig betalen. In het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd zijn.

Artikel 6 – Depotstorting

Mr. Lieke kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen, indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. Indien de uitvoering van een opdracht door Mr. Lieke leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverkering van Mr. Lieke wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium.

2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Mr. Lieke voor die schade. Eventuele aanspraken van een opdrachtgever zijn niet-ontvankelijk indien zij worden ingesteld na verloop van zeven jaar nadat de werkzaamheden voor opdrachtgever zijn beëindigd.

Artikel 8 – Bewaartermijn dossier

Na het sluiten van de dossiers worden deze zo spoedig mogelijk naar de opdrachtgever teruggezonden. Mr. Lieke bewaart alle stukken in haar digitale archief voor de duur van zeven jaren. Na verloop van die termijn worden de dossiers vernietigd.

Artikel 9 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst met Mr. Lieke is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. In het laatste geval is behoudens andersluidend wettelijk voorschrift de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd om van de geschillen omtrent Mr. Lieke verstrekte opdrachten kennis te nemen.

Artikel 10 – Wet Wwft

De opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat Mr. Lieke op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, hierna te noemen Wwft, alsmede de daarbij behorende besluiten en regelingen, verplicht is om de in die regelgeving omschreven ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten. De opdrachtgever is ermee bekend dat Mr. Lieke krachtens Wwft verplicht kan zijn de opdrachtgever te identificeren. De opdrachtgever dient hieraan telkens en volledige medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijzeMr. Lieke zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren. De opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van Mr. Lieke en doet afstand van ieder recht om Mr. Lieke strafrechtelijk, civielrechtelijk of anderszins aan te spreken uit hoofde van het handelen van Mr. Lieke in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen.